Tiesiskais paziņojums

Privātums un tiesiskums


LŪDZU, PIRMS TĪMEKĻA VIETNES APMEKLĒŠANAS VAI LIETOŠANAS IZLASIET LĪDZ GALAM ŠO TIESISKO PAZIŅOJUMU UN PRIVĀTUMA POLITIKU.


Ievads

Visi nosaukumi, logotipi un preču zīmes ir SCA grupas, tās biedru, saistīto uzņēmumu, tās licences devēju vai kopuzņēmumu © 2008 SCA Grupas īpašums. Visas tiesības rezervētas. Jūsu veiktais šīs vietnes apmeklējums un informācijas izmantošana šeit ir pakļauta mūsu tiesiskā paziņojuma noteikumiem un nosacījumiem, kā arī mūsu privātuma politikai un mūsu ētikas politikai. Mūsu mērķis ir, lai visas personas, kuru personas datus apstrādā SCA, justos droši, ka viņu privātums tiek respektēts, un ka mēs pieliekam pietiekamas pūles, lai aizsargātu mums iesniegtos personas datus. Šīs privātuma politikas nolūks ir informēt Jūs par to, kādu informāciju mēs ievācam, un kam tā tiek izmantota.
Mūsu mērķis ir, lai visas personas, kuru personas datus apstrādā SCA, justos droši, ka viņu privātums tiek respektēts, un ka mēs pieliekam pietiekamas pūles, lai aizsargātu mums iesniegtos personas datus. Šīs privātuma politikas nolūks ir informēt Jūs par to, kādu informāciju mēs ievācam, un kam tā tiek izmantota.
 
Mēs esam SIA SCA HYGIENE PRODUCTS
Ulbrokas iela 23
LV – 1021, Riga
Tel: +371 67784978

Tiesiskais paziņojums

Materiālus šai tīmekļa vietnei („Vietne”) nodrošina Svenska Cellulosa Aktiebolaget („SCA”), kā pakalpojumu saviem klientiem, un tos var izmantot tikai informatīvā, nekomerciālā nolūkā. Atsevišķas kopijas var lejupielādēt saskaņā ar turpmāk minētajiem nosacījumiem.

Lejupielādējot jebkādus materiālus no šīs vietnes, Jūs piekrītat šiem noteikumiem. Ja jūs tiem nepiekrītat, neizmantojiet šo vietni un nelejupielādējiet no tās nekādus materiālus.

Preču zīmes īpašumtiesības un izmantošana

Visi nosaukumi, logotipi un preču zīmes ir SCA grupas, tās biedru, saistīto uzņēmumu, tās licences devēju vai kopuzņēmumu © 2008 SCA Grupas īpašums. Visas tiesības rezervētas. SCA preču zīmes un zīmolu nosaukumus var izmantot tikai saskaņā ar lietošanu, kas atļauta saskaņā ar šo tiesisko paziņojumu vai iepriekšēju SCA atļauju.

Intelektuālā īpašuma tiesības un ierobežota lietošana

Viss saturs, kas iekļauts šajā vietnē, tāds kā teksts, grafiki, logotipi, pogu ikonas, attēli, audio klipi un programmatūra ir SCA vai tā satura piegādātāju īpašums, un tiek aizsargāts ar Zviedrijas tiesību aktiem un starptautiskiem tiesību aktiem par autortiesībām. Jebkādu šīs vietnes materiālu neatļauta izmantošana vai izplatīšana var pārkāpt autortiesības, preču zīmju un/vai citus tiesību aktus un ir pakļauta civilām, kā arī kriminālām sankcijām.

Vietni vai kādu šīs vietnes daļu nevar atveidot, dublēt, kopēt, pārdot, tālākpārdot vai citādi ekspluatēt jebkādai komerciālai izmantošanai, ko SCA nav skaidri atļāvis. Jūs varat lejupielādēt vienu SCA vietnēs atrastu informācijas kopiju vienā datorā savai personīgai, nekomerciālai, iekšējai lietošanai tikai tad, ja SCA nav rakstveidā devis īpašu atļauju darīt citādi.

Jūs nevarat pārveidot, izmantot vai nodot informāciju jebkādā komerciālā nolūkā; nevarat no informācijas atcelt jebkādas autortiesības vai citus īpašuma paziņojumus. Jūs piekrītat novērst materiālu jebkādu neatļautu kopēšanu un nodrošināt, lai visi Jūsu organizācijas darbinieki, ja tādi ir, stingri ievēro šos ierobežojumus.

SCA Jums nepiešķir nekādas skaidri izteiktas vai netieši norādītas tiesības saskaņā ar jebkādiem patentiem, autortiesībām, preču zīmēm vai informāciju par tirdzniecības noslēpumu. Jebkādai SAC nosaukumu, logotipu un preču zīmju izmantošanai SCA produktu reklamēšanas vai veicināšanas nolūkā ir nepieciešama iepriekšēja SCA piekrišana.

Garantijas atsaukšana

Informācija, ko satur šī vietne, tiek sniegta tāda, kāda tā ir, bez jebkādas skaidri izteiktas vai netieši norādītas jebkāda veida garantijas, ieskaitot pieprasījuma, intelektuālā īpašuma neaizskaramības vai piemērotības jebkādam īpašam nolūkam garantiju. Ja SCA savienojas ar trešās personas mājas lapu, šāda savienošanās ir tikai lietotāju ērtības nolūkā, un SCA nav atbildīgs par informāciju, ko satur šī mājas lapa, saturu vai precizitāti, kā arī SCA neatbild par šādas trešās puses mājas lapu privātuma paradumiem.

SCA nevienā gadījumā nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar peļņas zuduma zaudējumiem, uzņēmējdarbības traucēšanu vai informācijas zudumu, kas rodas dēļ informācijas izmantošanas vai nespējas to izmantot, pat ja SCA ir ticis brīdināts par šādu kaitējumu iespējamību.

Turklāt, SCA negarantē informācijas, teksta, grafiku, saišu vai citu vienību, ko var saturēt šī informācija, pareizību vai pilnīgumu. SCA jebkurā laikā, nesniedzot paziņojumu, var veikt izmaiņas šajā saturā vai šeit aprakstītajos produktos. SCA neuzņemas saistības atjaunot informāciju vai citus materiālus, kas ir ievadīti šajā vietnē.

Iesniegšana, ko veic lietotājs

Jebkādi materiāli, informācija vai cita saziņa, ko Jūs nododat vai nosūtāt uz šo vietni, tiks uzskatīta par nekonfidenciālu, neekskluzīvu, bez privilēģijām, neatsaucamu, pilnībā apakšlicencējamu un nepatentētu („Saziņa”). SCA nav saistību pret šo saziņu.

Jūs piekrītat nepiekļūt vai neizmantot šo vietni jebkādā veidā, kas var kaitēt jebkādai SCA datorsistēmai vai tīkliem, vai tos pārslogot, kā arī neizmantot vietni vai tās vai caur to sniegto saturu jebkādā nelikumīgā vai šajos noteikumos un nosacījumos aizliegtā nolūkā.

SCA var brīvi atklāt, kopēt, izplatīt, iekļaut un/vai citādi izmantot saziņu kopā ar visiem datiem, attēliem, skaņām, tekstu un citām šeit ietvertām lietām jebkādā un visos komerciālos vai nekomerciālos nolūkos.

Ja Jūs šajā vietnē vai citādi sniedzat SCA personas datus, Jūs ar šo piekrītat, ka SCA izmanto šādus datus Jūsu informācijas izvērtēšanas un SCA produktu un pakalpojumu tirgošanas nolūkā, ieskaitot tiesības nodot datus trešajām valstīm un nosūtīt informāciju internetā. SCA par šādu personas datu apstrādi ir atbildīgs saskaņā ar Zviedrijas tiesību aktiem, un Jūs varat sazināties ar SCA nepareizu datu gadījumā vai citos ar personas datiem saistītos jautājumos.

Cits

SCA jebkurā laikā var mainīt šos noteikumus, atjaunojot šo apziņošanu.

SCA pēc saviem ieskatiem patur tiesības (1) mainīt šo tiesisko paziņojumu; (2) pastāvīgi uzraudzīt un noņemt apziņošanu, un/vai (3) jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma sniegšanas pārtraukt vietnes pieejamību. Ja jebkādi šā tiesiskā paziņojuma noteikumi vai nosacījumi tiek noteikti par nelikumīgiem, nederīgiem, anulētiem vai jebkāda iemesla dēļ spēkā neesošiem, atlikušo noteikumu un nosacījumu derīgums un spēkā esamība sakarā ar to nekādā veidā netiek ietekmēts vai pavājināts.

 

Privātuma politika

Personas datu apstrādes politika

SCA mērķis ir, lai visas personas, kuru personas datus apstrādā SCA, visu laiku justos pārliecināti, ka personas privātums ir ievērots un ka attiecībā uz tās personas datiem tiek veikta pienācīga aprūpe.

SCA ievēro nacionālos datu aizsardzības tiesību aktus, kas kontrolē ar personām saistītu datu (personas datu) vākšanu un izmantošanu.

Savāktie personas dati

Personas datus, ieskaitot tādus datus kā vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adreses, konta numurs, ko Jūs sniedzat SCA, lai tiktu personīgi identificēti, SCA apstrādā manuāli, kā arī ar datoriem.

Pasūtot paraugu vai pērkot produktu, tiks pieprasīti daži personas dati. Jebkāds nenokārtots pasūtījums tiks anulēts, ja Jūs atteiksieties sniegt mums pieprasīto un pareizu informāciju. Informācija, ko var sniegt, bet kas nav jāsniedz obligāti (izvēles informācija), mājas lapā tiks atbilstoši norādīta. Neatkarīgi no Jūsu izvēles sniegt vai nesniegt mums šo izvēles informāciju, Jūs joprojām varēsiet piekļūt mūsu tīmekļa vietnei un veikt tajā pirkumu.

Personas datu ievākšanas un apstrādes mērķis

Jūsu sniegtie personas dati tiks apstrādāti Jūsu pieprasīto pakalpojumu sniegšanas nolūkā, kā arī mārketingam un sekojošai pārdošanai/produktu attīstīšanai.

Sniegtie personas dati var tikt eksportēti biznesa partneriem, kas atrodas gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās.

Lietotāja tiesības

Saskaņā ar 1995. gada 24. oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti nacionālās likumdošanas īstenošanu Jums ir piekļuves un labošanas tiesības attiecībā uz Jūsu personas datiem. SCA stingri ievēros šādas tiesības tiktāl, cik iespējams, lai izpildītu visas mūsu tiesiskās saistības.

Jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi un izpaušanu. Taču tas var nozīmēt, ka dažos gadījumos mēs nespēsim atbildēt uz Jūsu pieprasījumu vai apstrādāt Jūsu pasūtījumu. Jums ir tiesības pieprasīt un saprātīgā laikā saņemt no mums paziņojumu par Jūsu personas datiem, kam veikta apstrāde, un jebkādu pieejamu informāciju par to avotu, kā arī par saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām, kam dati tika atklāti, ja šāds gadījums ir bijis.

Sīkdatnes

Šī vietne satur tā saucamās sīkdatnes. Sīkdatnes šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas, lai lietotājam sniegtu pieeju tādām funkcijām kā informācijas materiālu pasūtīšana un valodas izvēle. Ja Jūs nevēlaties akceptēt sīkdatnes, Jums jāiziet no šīs tīmekļa vietnes.

Ja Jums ir jebkādi jautājumi par mūsu veikto personas datu apstrādi, laipni lūdzam sazināties ar mums uz iepriekš minēto adresi.

Produktu showroom

Kas ir kas?

Ir tik daudz dažādu produktu un nosaukumu, ka reizēm tiem ir diezgan sarežģīti izsekot. Un vēl – kad un kādu produktu vajadzētu lietot?! Īsumā atbilde ir: tas viss ir atkarīgs no vecuma, mēnešreižu plūsmas lieluma, situācijas un īpašo dienu cikla. Šeit būs padomi, kas var būt noderīgi, meklējot maksimālu higiēnisko aizsardzību.

Jautājumi un atbildes par mūsu produktiem

Sanitārā aizsardzība nav tik sarežģīta, un, tiklīdz Tu apgūsi un izpratīsi, kurš produkts Tev ir piemērotākais, tas būs tik vienkārši kā 1, 2, 3. Šeit mēs esam apkopojuši visbiežāk uzdotos jautājumus par mūsu produktiem.

 
 
 
 
 

Did you forget your password?!

No worries! Just submit your username or e-mail address and we'll send you your details.

Error, you must fill in username
Error, entered e-mail or username doesn't exist
New password is sent
 
 
 
 
 
 
Wait

Subscribe to our newsletter

Our newsletter is a great way of keeping track of updates on the site, offers, events and much more. Simply submit your e-mail and you'll never miss out on anything. Libresse-related!

The entered email is already on the newsletter list.
Your e-mail is now registered to our newsletter!
Invalid email address
Required field

Unsubscribe

 
 
 
 
 
 
Wait

Unsubscribe to our newsletter

Was it something we said or did? Please contact us, so we can make it up to you. We're gonna miss you! Oh well, you can always sign-up again if you change your mind.

Error. Have you entered the correct e-mail?
You are now unsubscribed!
Invalid email address
Required field
 
 
 
 
 

Hi! Your browser is kind of old!

Update to any of these new versions.

1.5
6.0
2.0
2.0
  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Safari
  • Chrome
 
 
 
 
 

Thanks for your question!

We receive many questions to our expert. The expert will only answer questions not answered before.

 
 
 
 
 
 

Delete account

Your Libresse account is removed